Zabudli ste svoje prihlasovacie údaje?

Vytvoriť účet

Zásady ochrany osobných údajov

 

Informácie k spracovaniu osobných dát

VIMA Trade s.r.o. ,Vojtecha Tvrdého 23, 010 01 Žilina IČO: 47 168 111 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018. Máte nárok požiadat o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, ci výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositelnost údajov a nebyt predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní.  V prípade akýchkolvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátit písomne na adrese sídla spolocnosti.

 

Zabezpecenie vašich osobných dát

VIMA Trade s.r.o. dbá na bezpecnost osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizacné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatocne chránili s ohladom na závažnost ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu dalším subjektom na dalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

 

Právo na informácie

Vaším právom je požiadat VIMA Trade s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký úcel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predlžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme vcas informovat. Ak budete požadovat oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovat overit, že ste skutocne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uvedte dostatocnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadat si doplnujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnut požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné ci sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli tažko získatelné (typicky zo záložných systémov, archivácií a pod.).

 

Právo na prenositelnost údajov

Máte právo získat osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo citatelnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byt tieto dáta odovzdané inému prevádzkovatelovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu casu menit (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom.   Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávat svoju cinnost prevádzkovatela.

S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovat ich opravu.

 

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniest námietku a my následne preveríme oprávnenost vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokial nebude overené, ci je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátit sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hranicná 12
820 07  Bratislava 27
Slovenská republika

 

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a dalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na úcely ich spracovania.

 

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykolvek odvolat a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz sa nevztahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov ci oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaistujú odolnost všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazat tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutocnitelné. Ale tieto dáta nie sú dalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžit na dalšie úcely spracovania.

 

Kam sa môžete obrátit

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracat na e-mail info@truscada.sk alebo na sídlo našej spolocnosti:

VIMA Trade s.r.o.

Vojtecha Tvrdého 23,

010 01 Žilina

 

Dorucovacia adresa:
kamenna cesta 3 OC IDEA
01001 Žilina

 

 

Webové stránky – súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

  • Vaša Adresa IP
  • Otváraná stránka nášho webu
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia vášho prehliadaca

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na úcely našej právnej ochrany.

 

Súbory cookie

Ked navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromaždovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadaca odstránit, alebo ich využitie zakázat úplne. Súbory cookie nezhromaždujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistit plnohodnotnú funkcnost webových stránok.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ako cookie sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov, ukladá sa do nich obsah „nákupného košíka“ v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a pod. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server. Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať.

 

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zistujeme návštevnost a geografické údaje, informácie o prehliadaci a operacnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové úcely, na úcely dalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na úcely právnej ochrany.

 

Zasielanie noviniek na e-mail

V prípade, že máte záujem od VIMA Trade s.r.o. dostávat akcné ponuky produktov prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takým využívaním vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávat výhradne na tieto úcely. VIMA Trade s.r.o. neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym dalším subjektom. V prípade, že sa kedykolvek v budúcnosti rozhodnete, že už od VIMA Trade s.r.o. nechcete dostávat e-maily na tento úcel, môžete odvolat svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy tu, alebo písomne na adrese sídla spolocnosti.

 

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako VIMA Trade s.r.o. spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, úcelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy cinností o spracovaní.

 

Kategória: Objednavka

 

Tovar

 

Objednavka z eshopu

 

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie

 

Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Adresa (Osobný údaj), Dátum narodenia (Osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Úcel spracovania Objednania tovaru
Doba spracovania Do odvolania súhlasu
Sprostredkovatelia IT Spoločnosť
Príjemcovia Zmluvný prepravca, Server

 

Kategória: Eshop

 

Odber noviniek

Prihlásení k odberu novinek

 

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie

 

Právny základ Plnenie zmluvy
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefon (Osobný údaj)
Úcel spracovania Ochrana
Doba spracovania Do odvolania súhlasu
Sprostredkovatelia IT Spolocnost

 

Právny základ Súhlas
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj)
Úcel spracovania Zasielanie noviniek emailom z webu www.truscada.sk
Doba spracovania do odvolania súhlasu

 

Kategória: Novinky

 

Newsletter

 

Údaje boli získané od iného subjektu Nie
Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe Nie

 

Právny základ Súhlas
Osobné údaje Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj)
Úcel spracovania Zasielanie noviniek emailom z webu www.truscada.sk
Doba spracovania do odvolania súhlasu

 

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

K odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovatelom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovat. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dna piatok, 25. mája, 2018.

TOP
Nail Designer
Katalóg
E-Shop